Část areálu společnosti HERKUL a.s. v Obrnicích je využívána jako recyklační plocha určená ke zpracování (recyklaci) stavebních sutí. Prioritně jsou zpracovávány sutě vznikající při činnosti HERKUL a.s., po dohodě je však možné přijmout i sutě z činnosti jiných firem.

Na recyklační ploše provozujeme mobilní drtič Kleemann MOBIREX MR 110 Z EVO 2 + S a mobilní třídič Kleemann MS16Z.

V celém procesu recyklace platí, že kvalita recyklátů a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě demoličních prací, resp. třídění materiálů z demolice přímo v místě jejich vzniku. Z hlediska recyklace je velmi výhodné zvolit takový postup demoličních prací, který umožňuje využití celých stavebních prvků a dílců. Recyklací se tak rozumí nejenom drcení, třídění a separace stavebních sutí a odpadů, ale také postupy, vedoucí k přímému znovuvyužití celých stavebních prvků a dílců.

V rámci recyklace stavebních sutí naše společnost nabízí

  • Drcení a třídění materiálů na „Recyklační ploše“ v areálu společnosti HERKUL a.s.
  • Uložení odpadů k recyklaci.
  • Prodej materiálů po recyklaci

Využití drceného recyklovaného stavebního materiálu

Recyklát je vhodný pro podkladní vrstvy pro výstavbu komunikací, zásypy a obsypy při všech druzích staveb. Výhodné je jeho použití i jako výplňového materiálu. Je použitelný i v ekologicky exponovaném území (kvalita a nezávadnost ověřena akreditovanou laboratoří).

Seznam odpadů přijímaných k recyklaci

Katalogové čísloNázev odpaduKategorie
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (MIMO VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17  01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17  01  01 Beton bez příměsí O
17  01  01 Beton s příměsemi (železobeton) O
17  01  02 Cihly O
17  01  03 Tašky a keramické výrobky O
17  01  07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17  03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - kry O
17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - frézovaný materiál O
17  05 Zemina (mimo vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  
17  05  04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O

Recyklace stavebních sutí

 

Můžete napsat ještě 2000 znaků