Integrovaný systém managementu (IMS)

V rámci sjednocení řídících postupů v HERKUL a.s. a zajišťování optimálního naplňování požadavků norem, v jejichž rámci je HERKUL a.s. certifikována, byl systém řízení zahrnut a certifikován v rámci Integrovaného systému managementu. HERKUL a.s. je tedy držitelem certifikátů nejen podle požadavků jednotlivých norem, ale také je také certifikován celý IMS jako celek.

Samozřejmou součástí všech řídících postupů je maximální vstřícnost požadavkům zákazníka při realizaci každé zakázky. Součástí IMS je také toto veřejné vyhlášení, kterým se HERKUL a.s. zavazuje dodržovat Integrovanou politiku všech součástí IMS.

Integrovaný systém řízení HERKUL a.s. je vytvořen podle požadavků

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014
SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ZÁKLADNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI

V souladu s deklarovaným závazkem je zde rovněž zveřejněno schéma deklarující základní hodnoty vyžadované společností HERKUL a.s. po všech zaměstnancích, subdodavatelích a zainteresovaných stranách a vazby mezi těmito základními hodnotami.

POLITIKA KVALITY – QMS

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY JE RELEVANTNÍ KONTEXTU ORGANIZACE HERKUL A.S., VŠEM EXTERNÍM A INTERNÍM ASPEKTŮM S VLIVEM NA KVALITU.

ZÁKLADEM POLITIKY KVALITY JSOU ZÁSADY HERKUL a. s.

 • Kvalitu produktů, kterou společnost zaručuje, určují požadavky a přání zákazníků a platné zákonné předpisy a nařízení. Současně zavedený QMS zajišťuje plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran.
 • Cílem požadavků na kvalitu je plnit požadavky zákazníka a tím dosáhnout jeho maximální spokojenosti s dodávanými produkty.
 • Výsledkem dodržování požadavků na kvalitu je předání díla, se kterým je zákazník spokojen, díla na kterém zákazník ocení kvalitní práci a svou spokojenost vyjádří bezproblémovou úhradou smluvní ceny, díla, které přináší pozitivní reference a které je zdrojem důvěry při obchodních vztazích.
 • Součástí požadavků na kvalitu je zásada trvale dosahovat špičkové úrovně u poskytovaných produktů a služeb vyhovující všem požadavkům i nejnáročnějšího zákazníka.
 • Všichni subdodavatelé, kteří se podílejí na provedení díla, podléhají vnitřnímu schvalovacímu procesu HERKUL a. s. a splňují všechny požadavky na kvalitu. Každý subdodavatel je cíleně veden směrem k pozitivnímu ovlivnění výstupní kvality našich produktů.
 • Kompetence zaměstnanců i subdodavatelů k naplnění požadavků na kvalitu díla je zajišťována také prováděním vstupních a periodických, odborných i zákonných školení.
 • Každý, kdo se podílí na zakázce, si je vědom trvalého dohledu nad kvalitou práce.
 • Kvalitu produktů určuje kvalita procesů, proto zlepšujeme kvalitu realizačních procesů ve všech etapách provádění zakázky.
 • Každý musí být pro prováděné práce kvalifikován, mít co nejlepší praxi a znalosti, každý musí znát pravomoci a odpovědnosti za vykonávané činnosti ovlivňující spokojenost zákazníků. Vysoká úroveň znalostí a odbornost je vyžadována od všech na pracovištích HERKUL a.s.
 • Nedílnou součástí QMS je udržování a trvalé zlepšování výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality.
 • Společnost HERKUL a. s. zajišťuje dostupnost všech zdrojů potřebných pro efektivní fungování systému QMS.

(QEMS) Quality Enhanced Management Systems - Systém řízení jakosti (V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.)

POLITIKA EKOLOGIE – EMS

SYSTÉM ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE RELEVANTNÍ KONTEXTU ORGANIZACE HERKUL A.S. A VŠEM ENVIROMENTÁLNÍM ASPEKTŮM A JEJICH DOPADŮM PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH, REALIZACI VÝROBKŮ A SLUŽEB.

K účinné ochraně životního prostředí platí zásady společnosti HERKUL a. s., kterými se zavazuje:

 • Předcházet svojí činností environmentálním rizikům a minimalizovat jejich negativní dopady na životní prostředí.
 • Trvale prověřovat a hodnotit svůj vliv na životní prostředí a přijímat potřebná technická, organizační i personální opatření k zajištění trvalého zlepšování.
 • Provádět činnosti, které vyhovují požadavkům environmentální legislativy a klást důraz na prevenci v ochraně životního prostředí.
 • Trvale vyhledávat možnosti vedoucí ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a energií.
 • Usilovat o to, aby zaměstnanci HERKUL a. s. vnímali ochranu životního prostředí jako jednu z nejvyšších hodnot a poskytovat dodavatelům a zákazníkům v této oblasti servis a odbornou pomoc. Dobré jméno naší společnosti je spoluutvářeno s touto hodnotou.
 • Zavést systém motivace a výcviku k tomu, aby principy ochrany životního prostředí přijali všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci za vlastní a při své práci cílevědomě a profesionálně dbali na ochranu životního prostředí.
 • Prosazovat otevřený přístup k veřejnosti, zainteresovaným stranám a zaměstnancům a podávat informace o dopadech z činnosti HERKUL a. s. na životní prostředí.
 • Koordinovat environmentální management s celkovým systémem řízení společnosti a určit konkrétní odpovědnost vedoucích pracovníků za trvalé snižování negativních vlivů na životní prostředí na jejich pracovišti.
 • Systém ochrany životního prostředí je neustále zlepšován procesem zlepšování IMS.

(V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP

Zajištění vysoké úrovně kvality naší práce a zároveň vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci pokládáme za prioritní a neoddělitelné součásti pro dosažení úspěšnosti a prosperity společnosti HERKUL a.s. a pro zvyšování konkurenceschopnosti naší akciové společnosti na trhu stavebních prací.

Ke splnění tohoto závazku jsou deklarovány tyto cíle a základní prostředky:

Cíle v oblasti BOZP

 • Důsledné uplatňování a plnění legislativních, organizačních, technických a dalších požadavků v oblasti BOZP na všech pracovištích HERKUL a.s. s cílem vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.
 • Trvalé udržování kladného profilu BOZP HERKUL a.s. a dlouhodobě pozitivního trendu vývoje nehod, úrazů, nemocí z povolání a havárií.
 • Trvalý pozitivní trend snižování rizik a úrovně rizikových faktorů na všech pracovištích.
 • Trvalé udržování zavedeného systému BOZP na vysoké úrovni a jeho průběžný monitoring
 • Stálé zlepšování efektivity a udržování aktuálnosti systému BOZP, zábrana vzniku nesouladu systému BOZP s požadavky platných předpisů.
 • Udržování aktuálního a plně funkčního systém prevence rizik v HERKUL a.s.
 • Předcházení rizikům na pracovištích, jejich odstraňování nebo minimalizace působení neodstranitelných rizik.

Základní prostředky k dosažení určených cílů v oblasti BOZP

 • Soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů. Dodržování metod a způsobů zjištění a hodnocení rizikových faktorů.
 • Vhodná organizace práce, organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přijímání opatření k předcházení rizikům.
 • Vyhledávání a hodnocení rizik a přijímání opatření k jejich odstranění a provádění potřebných opatření. Vyhledávání a hodnocení rizik, snižování rizik a přijímání opatření k jejich odstranění u všech zdrojů je neoddělitelnou součástí pracovních povinností všech vedoucích zaměstnanců.
 • Pravidelné a soustavné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stavu výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek.
 • Zvyšování kompetencí zaměstnanců i osobní odpovědnosti za vlastní bezpečnost formou vzdělávání a výcviku v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 • Poskytování finančních a materiálních prostředků pro účinné a efektivní fungování systému řízení BOZP i jeho trvalé zlepšování.
 • Od subdodavatelů i obchodních partnerů musí být zajištěno vyžadování takového přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je zavazuje k respektování všech zásad této politiky a vyžadování používání takových postupů, které chrání jejich zdraví a životy v oblasti BOZP.
 • Pravidelné revidování registru rizik BOZP a jeho aktualizace ve vazbě na podmínky jednotlivých staveb je součástí prevence rizik v HERKUL a.s.
 • Pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stavu výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek.

Ke splnění deklarovaného závazku je určena

ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTANCŮ

Vedoucí zaměstnanci budou uplatňovat tuto politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vytvoří podmínky pro zabránění vzniku nehod, zranění a rizikových situací. Zajistí účinné vyhledávání a minimalizaci rizik k ochraně podřízených zaměstnanců a ostatních osob a jejich plnou informovanost o rizicích a způsobu účinné ochrany před nimi.

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTANCŮ

Každý zaměstnanec přijme odpovědnost za zdraví své i svých spolupracovníků, bude zvyšovat svoji odbornou úroveň a spolupodílet se na zamezení rizikových situací. Každý zaměstnanec je povinen zachovávat veškeré zásady bezpečné práce a nebude pracovat nebezpečně vůči sobě, ostatním lidem i vůči majetku.

(Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace. Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.)

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Tato politika bezpečnosti informací je přijata vedením i celým týmem zaměstnanců i spolupracujících partnerů HERKUL a. s.

 • Nejvyšší prioritu má bezpečnost dat našich zákazníků a obchodních partnerů. Základní hodnotou pro naši společnost je dodržování bezpečnosti informací dle uzavřených smluv po celou dobu existence smluvního vztahu i po jeho ukončení.
 • Společnost respektuje a dodržuje všechny relevantní regulatorní, právní a relevantní normativní požadavky v oblasti bezpečnosti informací, které se na společnost vztahují.
 • Společnost identifikovala metodiku hodnocení rizik a stanovila kritéria pro přijetí rizik, podle kterých probíhá jejich hodnocení a navázání prohlášení o aplikovatelnosti a nápravných opatření.
 • Prosazovat u zaměstnanců odpovědnost za bezpečnost informací a zajišťovat systematické vzdělávání v této oblasti.
 • Společnost definovala následující politiku řízení přístupu k informacím, podle které jsou stanovena veškerá oprávnění v organizaci.

Platí tyto zásady

 • Každý zaměstnanec má přístup jen k těm informacím, které pro výkon své práce potřebuje,
 • O přidělení práv rozhoduje v rámci svých oprávnění nadřízený zaměstnance,
 • Pokud již informace nepotřebuje, je toto oprávnění ihned odebráno,
 • Vzdálený přístup je povolen jen v rozsahu potřebném pro výkon práce a zaměstnanec je povinen dodržovat stanovené postupy a dbát zvýšené bezpečnosti,
 • Nastavení všech síťových služeb přesně vymezuje povolený prostor použití. Mimo tento prostor není povoleno s daty pracovat.

(Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Tak jako systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání.)

POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Základem podnikatelské strategie a firemní kultury HERKUL a.s. je společensky odpovědné chování. Politika společenské odpovědnosti je vyhlášena na podporu uplatňování systému společenské odpovědnosti v souladu s mezinárodní normou..

ZÁKLADEM POLITIKY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI HERKUL A. S. JSOU ZÁSADY

 • Společnost nepřipustí diskriminaci ve vztahu ke stávajícím zaměstnancům ani v průběhu přijímání nových zaměstnanců, z důvodu jejich rasy, náboženství, věku, národnosti, státní příslušnosti, sociálního nebo etnického původu, sexuální orientace, pohlaví, politických názorů či omezené pracovní schopnosti.
 • Nezaměstnávat děti, nevyužívat ani nepodporovat dětskou práci.
 • Nevyužívat nucené nebo nedobrovolné pracovní síly, včetně nedobrovolné práce vězňů anebo jiných, podobným způsobem vázaných, pracovníků.
 • Neuplatňovat vůči zaměstnancům tresty, hrozbu násilí či nezákonná disciplinární opatření.
 • Neprovádět ani nepodporovat žádné typy tělesného, psychického, sexuálního nebo jiného obtěžování či zneužívání.
 • Respektovat, bez jakéhokoli postihování, práva zaměstnanců na sdružování se i kolektivní vyjednávání zákonným a pokojným způsobem se zvoleným zástupcem.
 • V souladu s příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajistit zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí včetně přiměřeného hygienického a sociálního zázemí.
 • Společnost dodržuje veškeré zákony a předpisy v oblasti zaměstnávání a odměňování, zejména pak ustanovení upravujících problematiku minimální mzdy, zaměstnávání na plný a částečný úvazek, limitů pro pracovní dobu, přesčasovou práci, pravidelné vyplácení mezd a poskytování ostatních zákonem stanovených výhod.
 • Dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí v souvislosti s pracovním prostředím, podnikatelským procesem a předmětem podnikání a pracovním právem.

(Jedná se o mezinárodní normu pro systém společenské odpovědnosti, která upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí předčit konkurenci a přesvědčit své obchodní partnery o společenské odpovědnosti ve svém podnikání. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí deklarovat, že věnují patřičnou pozornost nejen kvalitě řízení, ale také zdraví a bezpečnosti pracovníků a vhodným podmínkám pro jejich další rozvoj v pracovním i osobním životě.)

Úvodní část - Titulní listNáhled

B - Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práciNáhled

BI - Bezpečnost informacíNáhled

E - Politika ekologieNáhled

I - Základní hodnotyNáhled

Q - Politika kvalityNáhled

S - Společenská odpovědnostNáhled